Algemene voorwaarden

La Place Extra's
Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”) zijn samen met het Privacy- en Cookiebeleid van toepassing op het loyaliteitsprogramma van La Place Food B.V. (hierna aangeduid als “La Place Extra's”). 

Deelname

 • Bij deelname aan La Place Extra's ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 
 • Om te kunnen genieten van alle voordelen van La Place Extra's, zoals het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen, dien je je in te schrijven voor La Place Extra's. Dit kan door de La Place app (hierna aangeduid als “App”) te downloaden via de Apple Store of via Google Play. Je kunt je ook inschrijven voor La Place Extra's door je kaart te activeren via de website.
 • Om mee te kunnen doen aan La Place Extra's moet je een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar moet je de toestemming hebben gekregen van jouw ouder(s) c.q. verzorger(s) om  mee te kunnen doen aan La Place Extra's. Door deelname aan La Place Extra's verklaar je daaraan te hebben voldaan.
 • La Place Extra's mag niet worden gebruikt voor bedrijfsmatige of commerciële doeleinden. 
 • Je staat er voor in dat alle in jouw profiel ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn. Jouw profiel kan slechts door één persoon worden gebruikt. 
 • Om jouw profiel aan te kunnen maken dien je in ieder geval de volgende persoonsgegevens te verstrekken: 
  - voornaam 
  - achternaam
  - postcode
  - telefoonnummer
  - e-mailadres
  - geboortedatum
 • De ingevulde persoonsgegevens en aankopen van de deelnemer worden opgeslagen in een beveiligde database. De persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft, wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Je kunt hier meer over lezen in het Privacy- en Cookiebeleid van La Place.
 • Jouw account in de App en je La Place Extra's kaart zijn niet overdraagbaar naar een ander La Place Extra's account en kunnen niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere deelnemer. 

Werking La Place Extra's
 • Je kunt deelnemen aan La Place Extra's door het downloaden van de App of het kopen van een plastic kaart bij de kassa van La Place voor 1 euro. Eenmaal geregistreerd via de App of de kaart via de website krijg je gelijk een gratis koffie als beloning. 
 • La Place Extra's is gebaseerd op de insteek dat je beloond wordt op basis van jouw bezoek aan een La Place vestiging. Bij iedere transactie waarbij de memberpas (via App of kaart) wordt gescand aan de kassa ontvang je een Extraatje. Dit kan een gratis product, speciale korting of leuke verrassing zijn. Als jij vaker bij La Place komt worden de Extraatjes persoonlijker. Dit houdt in dat op basis van jouw koopgedrag jij een persoonlijke aanbieding ontvangt.

Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen
 • Wij combineren je persoonsgegevens en persoonlijke informatie met de transactiegegevens en zoekgegevens. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor algemene en persoonlijke analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen.
 • Met behulp van de in dit artikel genoemde analyses kunnen wij gerichte persoonlijke aanbiedingen voor je samenstellen. Meer hierover is opgenomen in het Privacy- en Cookiebeleid. 

Verlies, diefstal
In geval van verlies, diefstal of het door beschadiging niet goed functioneren van de La Place Extra's kaart dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de La Place Gastenservice. 

Controle en misbruik
 • La Place behoudt zich het recht voor om het gebruik door deelnemers van La Place Extra's te controleren op naleving van de voorwaarden.
 • La Place mag de uitgifte van een La Place Extra's account weigeren, terugtrekken of annuleren, in welke vorm dan ook en (op elk gewenst moment) een deelnemer verwijderen van La Place Extra's  indien er gegronde redenen zijn te geloven dat:
  • misbruik gemaakt wordt of gepoogd wordt misbruik te maken van La Place Extra's;
  • elke overtreding of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden;
  • elk gedrag met betrekking tot de La Place Extra's kaart dat diefstal, wangedrag, aanstootgevend gedrag of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.

Aansprakelijkheid
 • Ofschoon La Place met betrekking tot La Place Extra's en de App de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet garanderen dat deze geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten waaronder in het bijzonder begrepen onvolledigheden of onjuiste informatie in (persoonlijke) aanbiedingen of in de producten of diensten. 
 • La Place is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik door derden van je La Place Extra's kaart of jouw account in de App.
 • La Place is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) La Place Extra's. La Place is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de App.

Intellectuele eigendom
 • La Place behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan jou zijn verleend. Door jouw gebruik van de App komt geen overdracht tot stand van enige intellectuele eigendomsrechten van La Place aan jou. Je verkrijgt slechts een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar, beperkte licentie om de App te gebruiken. 
 • Je erkent dat alle (intellectuele eigendoms-)rechten ten aanzien van de App, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de teksten, foto’s, filmpjes, recepten en software, uitsluitend berusten bij La Place of haar licentiegevers. 
 • De (onderdelen van de) App mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt. Het is verder niet toegestaan:
  • (i) een substantieel gedeelte van de inhoud van de App op te vragen en her te gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de App herhaald en systematisch op te vragen en her te gebruiken; en/of
  • (ii) enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de App toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de App via robots of op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.

Wijziging en beëindiging deelnemer
Je kunt je deelname aan La Place Extra's op elk moment beëindigen door je uit te schrijven voor La Place Extra's door te mailen naar de Gastenservice (zie hierna onder Contact). Je ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging per e-mail van de beëindiging van jouw deelname aan La Place Extra's.

Wijziging en beëindiging La Place
 • La Place heeft te allen tijde het recht om La Place Extra's te wijzigen of te beëindigen en/of deze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens de deelnemers. 
 • La Place zal je uiterlijk één (1) maand van te voren informeren over een significante wijziging of beëindiging van La Place Extra's  via het opgegeven e-mailadres.
 • Tot aan de datum van beëindiging kunnen persoonlijke aanbiedingen en/of kortingen gewoon worden verzilverd. 
Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden en op La Place Extra's is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over La Place Extra's, neem dan gerust contact met ons op:
 • Stuur ons een bericht via het contactformulier of neem contact met ons op via de Gastenservice, te bereiken op telefoonnummer 088-9998555 (lokaal tarief). 
 • Telefonische openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.00 - 21.00 uur, zaterdag: 09.30 - 17.00 uur